1848 kisebb helyi időszaki kiadványairól

Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből 3. rész – Horváth József írása

oreg-abc-ven-emberek-szamara

Amint arra sorozatunk előző részének befejező soraiban utaltunk, a dr. Kovács Pál által szerkesztett, 1847. január 2. és 1848. augusztus 10. között megjelent Hazánk című újság nemcsak a győri olvasók számára volt fontos, de a környező megyékben élők is ebből tájékozódhattak; a szomszédos megyeszékhelyeken ugyanis nem jelent meg ekkortájt időszaki kiadvány.

Ez a tény még inkább növeli annak jelentőségét, hogy Győrött 1848-ban a Hazánk mellett más időszaki kiadványok is megjelentek – igaz, csupán rövidebb ideig. Ezekről a sajtótörténeti érdekességekről szeretnék az alábbiakban röviden szólni.

Vas Gereben nevét a korábbiakban már említettük, az általa szerkesztett Csarnok című kéziratos lap kapcsán; az egyik kiadványt ő adta ki Öreg ÁBC vén emberek számára címmel. A kiadványt egyes sajtótörténészek a könyvek közé sorolják, de a szakemberek többsége időszaki kiadványként írja le. Magam az utóbbiak véleményével értek inkább egyet, hiszen az egyes, sorszámmal ellátott kiadványok címe állandó; mindegyik szám rendelkezik alcímmel is, utalva annak konkrétabb témájára. A négy ismert szám alcíme a következő:

• Törvénycikkely a közös teherviselésről.
• 2. Törvénycikkely az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről.
• 3. sz. A pénz dolgáról. A katonákról.
• 4. sz. A nemességhez.

Amint az idézett címekből is kitűnik, Vas Gereben célja e sorozat kiadásával a forradalmi átalakulásnak az egyszerű nép számára is közérthetően történő megmagyarázása volt. Két váltó garasért árult füzetei a korabeli feljegyzések szerint hihetetlen mennyiségben keltek el a vásárra bejövő falusi nép között. De akadtak nagyobb tételbeni előfizetői is: Bay Antal megyei főbíró például ezer példányban rendelte meg a birtokain élő falusi nép számára; Győr vármegye pedig ötezer darabot vásárolt belőle – nyilván a szétosztás szándékával. Az első számával 1848. március 24-én jelentkező, kb. hetente megjelenő kiadvány azonban nem volt hosszú életű: a 4. szám végén még azt ígéri a szerkesztő, hogy a következő számban meg fogja magyarázni, „hogy a közös adózás nem kár ...”, ezt azonban már nem sikerült fellelniük a kutatóknak – nagy valószínűséggel azért, mert az már meg sem jelent. A megszűnés oka, hogy a szerkesztő Vas Gereben hamarosan visszaköltözött Pestre, mivel a kormány – valószínűleg Kossuth Lajos javaslatára – megbízta a Nép Barátja című újság szerkesztésével.

Ez utóbbi címet hallva érdemes megemlítenem: ez idő tájt, de pontos dátum nélkül látott napvilágot Győrött Kozma Imre szerkesztésében egy hasonló jellegű kiadvány, melynek már a címe is „árulkodó”: Népbarát, vagyis magyarázata annak, mikép kell értenünk az új változásokat. E győri kiadványnak csupán egyetlen számát ismeri a szakirodalom: a szerkesztő ugyan azt ígéri, hogy a következőben folytatja a cikksorozatot, további számot azonban mindeddig nem sikerült fellelnünk.

Lényegesen többet tudunk ennél Richard Noisser kiadvány-sorozatáról, mely Busa Margit minősítése szerint „határeset a folyóirat és röplap között”. A győri születésű, ekkor 35 esztendős Noisser, a Das Vaterland alapító szerkesztője, majd a Hazánk kiadója és kereskedelmi rovatának vezetője 1848. április 18-án jelenteti meg első kiadványát Der grosse Pfaffenzwicker címmel, Satirisch-oppositionelles Flugblatt alcímmel. Megjelenésének előzményeit Szávay Gyula tömören így ismerteti: „A benczések templomában egy fanatikus egyházi szónoklatot mond el ezekben a napokban egy lelkész (nem benczés). A hitszónoklatra vonatkozólag kárhoztató megjegyzéseket tesz a „Hazánk”. Nemsokára egy röpirat jelenik meg („Pfaffenzwicker”), mely gúnyos modorban szól a pápáról, papokról s egyes egyházi intézmények eredetét fejtegeti.

Így indul Richard Noisser újabb vállalkozása, melynek során 19 szám jelenik meg 1848. július 13-ig, önálló címeken, de az idézett alcímet május 20-ig (a 12. számig) megtartva. Megjelenési periodicitása rendszertelennek mondható: május 20-ig átlagosan 2-4 naponként jelenik meg egy-egy újabb szám, júniusban viszont már csak hetente-kéthetente. A végig Noisser által szerkesztett és kiadott, a győri Streibig nyomdából kikerülő, német nyelvű kiadványsorozat kíméletlenül támadott szinte mindenkit – közismert egyházi és világi személyeket egyaránt – a városban, nagy vihart váltva ki mindezzel.

A fentiekből látható: Győrött 1848 első felében a Hazánk mellett három olyan kisebb kiadvány is megjelent, melyet nemcsak a helytörténet, de az időszaki sajtó története is számon tart. Köszönhetően annak, hogy volt a városban elegendő szellemi tőke az íráshoz; létezett egy kiváló nyomda, mely képes volt – a jó néhány könyv, a sok száz plakát és aprónyomtatvány, valamint a számos egyéb nyomdatermék mellett – az időszaki kiadványok gyors és jó színvonalú előállítására; és nem utolsósorban annak, hogy volt olvasói igény is e kiadványok nagyobb számban való megjelentetésére.

Horváth József

Az Érdekességek a régi győri újságok és folyóiratok történetéből cikksorozat további részei itt találhatók felsorolva.

2023.09.10