Rangos elismerésben részesült dr. Vörös Ferenc

Implom József-díjat kapott a győrben élő nyelvész

voros-ferenc

„A magyar helyesírásért” Implom József-díjat kapott Vörös Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár, az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője. A kitüntetést 2023. február 25-én, az Implom Józsefről elnevezett Kárpát-medencei középiskolai helyesírási versenyt záró ünnepségen adták át.

A gyulai származású, jelenleg Győrben élő tudós tanár nevét szülővárosában általános iskola viseli. Emlékére középiskolai helyesírási versenyt hoztak létre, amelynek döntőjét február 24-25-én, a Békés vármegyei településen, idén immár harminchatodik alkalommal rendezték meg. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Vörös Ferenc munkásságát „A magyar helyesírásért” Implom József-díjjal ismerték el. A laudációt a záróünnepség plénuma előtt dr. Nagy János, a kitüntetés kuratóriumának titkára mondta el:

„Dr. Vörös Ferenc magyar nyelv és irodalom szakos tanár negyven éve. Felsőoktatási pályafutását 1986-ban, a győri tanítóképző főiskolán kezdte. Külföldi kiküldetései során gyakorta volt alkalma találkozni Dunaszerdahely környékén Koncsol Lászlóval; kapcsolatuk szakmai munkakapcsolattá és barátsággá érlelődött, s a későbbiekben nagyrészt meghatározta pályájának alakulását. Utazásai szükségszerűen irányították rá a figyelmét a határon túli kisebbségek nyelvi, azon belül nyelvpolitikai jelenségeire, ezért korántsem véletlen, hogy 1996-ban vendégtanári meghívást kapott a nyitrai pedagógiai fakultásra. A közel egy évtized alatt kutatóként és nemzetközi előadóként Európa számos országába jutott el. Nyitrán számos diplomamunkának, doktori értekezésnek volt témavezetője, bírálója. Tanítványai több alkalommal első és második helyezést értek el a szlovákiai és magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

Dr. Vörös Ferenc a nyelvföldrajznak és a nyelvpolitikának szakértője. Nemo nascitur doctus, sed fit. Azaz: Senki sem születik tudósnak, hanem azzá lesz. A kisebbségpolitikai kérdések mellett a nyitrai időszakában kezdett el intenzíven foglalkozni a nyelv- és névföldrajzzal. Digitális adatbázis kialakítását készítette elő, a szükséges speciális matematikai és térinformatikai szoftverek, keresőprogramok fejlesztésével. 2004-ben a pozsonyi Kalligram Kiadó gondozásában látott napvilágot közel hatszáz oldalas nagymonográfiája. Ebben elsőként írta le tudományos igénnyel, miként zajlott le Trianon után a határainkon kívül rekedt magyarság családnévállományának erőszakos államnyelvűsítése. Ezt a munkát 2011-ben és 2013-ban Pozsonyban további két terjedelmes nagymonográfiája követte, amelyek a keresztnevek erőszakos szlovákosítási folyamatát mutatták be.

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatójaként számos nemzetközi konferenciát szervezett, 2010-től A nyelvföldrajztól a névföldrajzig c. meghívásos konferenciasorozatot. Az itt elhangzott előadásokból ez ideig tizenegy, általa szerkesztett kötet látott napvilágot. Munkahelye, a szombathelyi campus 2017-ben az ELTE-hez csatlakozott, ekkor kapott megbízást a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetésére. Tanszékvezetőként korábbi szakmai kapcsolataira építve szombathelyi kollégáit és tanítványait is bevonta az időközben általa elindított burgenlandi, horvátországi, erdélyi nyelvföldrajzi kutatási projektekbe.

Mostanáig 20 monografikus munkája látott napvilágot, közöttük a térségben újdonságnak számító jelenkori Kis magyar családnévatlasz és a Kárpát-medencei történeti családnévatlasz. Tudományszervező munkásságát jelzi, hogy szerkesztőként 19 kötet került ki a keze alól. A Magyar Tudományos Művek tárában 150 publikációjára 737 független hivatkozást tartanak nyilván. Az általa csak oktatási melléktermékként jellemzett, 1993-as Helyesírási tréningeknek és a Tankönyvkiadónál 1996-ban megjelent Legyen biztos helyesírásunk!-nak is ő a szerzője.

Dr. Vörös Ferenc rendkívül fontos szerepet játszik az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny zsűrijében 2013 óta. Fáradhatatlan munkája, szakmai tudása, a tanárokra és a diákokra egyaránt figyelő tevékenysége egyre inkább nélkülözhetetlenné tette a nemes vetélkedés megszervezésében és lebonyolításában. Az elmúlt években pedig kulcsszerepe volt az online lebonyolítás megoldásainak előkészítésében és a részletek kidolgozásában: dr. Takács Edittel és Nyistyár Istvánnal folyamatos együttműködésben tette lehetővé a megyei és a Kárpát-medencei döntő elvi és elektronikai működtetését. Az online évek hozták el azt a könnyítést is az Implom erőpróbáin, hogy a Moodle rendszerben a számítógépes eljárások gondoskodtak a tesztfeladatok megoldásáról, a javítások rendszerezéséről és az eredmények összesítéséről. Ötleteivel, a helyesírás területén szerzett tapasztalataival a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatásban, a nyelvművelésben és a szociolingvisztikai kutatásokban didaktikai segítséget is nyújtott a helyes nyelvhasználat elveinek és gyakorlati részleteinek tudatosításához. Áldozatkész személyisége és kiváló kapcsolatteremtő képessége segített abban, hogy a verseny a koronavírus miatti károk ellenére szabályszerű és pontos eredményekkel zárulhatott 2020 decemberétől mindmáig. Bizonyára létezne a verseny Tanár úr nélkül, de ha működne is, nem menne ilyen gördülékenyen.

A zsűri munkájában végzett tevékenységét vezette át az implom-verseny.hu tárhely működtetésébe is. A tárhely munkacsoportjában nem ismert lehetetlent, megoldhatatlan feladatot. Baráti kedvessége, a praktikus megoldások invenciózus elősegítése azt sugallja az olvasónak: természetes, hogy működik az Implom kincsestára; de ezt a működést – mások mellett – Vörös Ferenc munkája működteti. Köszönet érte.

Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanárt ismerik a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatásban mint oktatót, mint kutatót; ismerik hallgatók és középiskolások tízezrei mint a helyesírási feladatok kidolgozóját és a megoldások segítőjét. Gyulán Tanár úr a Kárpát-medencei verseny egyik kulcsszereplőjeként megkerülhetetlen. Méltó, hogy „A magyar helyesírásért” Implom-József-díjat vegye át 2023. február 25-én.”

Forrás: sek.elte.hu

2023.03.14