80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben

Várostörténeti puzzle 139. rész – Pintér Tamás írása

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

A 2020/2021-es tanévben emlékezünk meg a hajdani Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézet fennállásának és felszentelésének 80. évfordulójáról. A Szent Orsolya Rend már több mint 200 éve végezte áldásos oktató-nevelő működését a városban, amikor a nővérekben felvetődött a gondolat, hogy új iskolaépületet építsenek.

A Szent Orsolya Rend Nőipari Iskolája – amely a Bástya utcai épületrészben működött – helyszűke miatt az adott kor modern pedagógiai feltételeinek már nem felelt meg, így épült fel Győr egyik legkorszerűbben felszerelt tanintézete. Az új épület három iskolatípusnak is otthont adott: a leánylíceumnak és tanítóképzőnek (II. emelet); a nőipari iskolának, majd ipari leányközépiskolának (I. emelet), illetve a felső háztartási tanfolyamnak (földszint). Elhelyezkedését tekintve a Duna-parton állt az épület, három utca fogta közre.

Az építkezések már 1939 nyarán megindultak, az alapkövet az év szeptember 24-én helyezték el ünnepélyes keretek között az iskolaépület főbejáratának falába. Az alapkövet és a benne lévő okmányt dr. Ragats Rezső püspöki helynök áldotta meg. Győr városa az építkezés költségeire 60.000 pengő segélyt juttatott, mindemellett a Duna partján 264 négyszögöl földterületet ajánlott fel az építkezés céljára. A városon és a magánadományozókon kívül dr. Hóman Bálint magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 150.000 pengő államsegéllyel, Conrad Otto, a pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója pedig 100.000 pengő kölcsönnel támogatta az új iskolaépület felépítését. Továbbá a Győri Első Takarékpénztár kedvező módon 60.000 pengőnyi kölcsönt biztosított az építkezéshez. A Szent Orsolya Rend nővérei 40.000 pengő készpénzt gyűjtöttek össze. Az épületet Megyer-Meyer Attila építész tanár tervezte, a statikus mérnöki feladatokat Barcsay János végezte el. Az építkezés munkálatait Marschall Béla magyar királyi kormányfőtanácsos vezette. Az épület berendezésének költsége mintegy 20.000-60.000 pengőre rúgott. Ezt az összeget az iskola hajdani növendékei, valamint a bőkezű adakozók adták össze. Az iskola a Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézet nevet vette fel. Az épületben 1940. szeptember 13-án indult meg a tanítás.

A tanintézet épülete a Bástya utca és az Újkapu utca sarkáról (a fotó Farkas Péterné, szül. Pelényi Márta tulajdona):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

Az alábbi köszönetnyilvánítás olvasható az intézmény évkönyvében (a győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-1941. iskola évről. Közreadja: Eőry M. Kamilla. Győr, 1940. p.14.):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

Az ipari lányközépiskola igazgatónője 1938-tól Eőry M. Kamilla OSU volt, a líceum és tanítóképző intézet igazgatónője pedig Magasi M. Franciska OSU (1938-1940); Schler M. Kunigunda OSU (1941-1945) és újra Magasi M. Franciska OSU (1945-1948).

1940-ben az új iskolaépületben a hagyományos oktatás mellett háziruhavarró, illetve főzőtanfolyam is elérhető volt a fiatal leányok számára. Az épületet 1941. február 1-jén szentelte fel dr. Ragats János pápóci prépost. Az eseményen jelen volt a kultuszminiszter képviseletében Polniczky Lipót főispán, továbbá Viola Mihály kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő, Harsányi Lajos kanonok, kormányfőtanácsos, valamint a város egyházi, polgári és katonai előkelőségei, továbbá a Szent Orsolya Rend magyarországi főnöknője, Szudey M. Orsolya OSU és a győri zárda házfőnöknője, Vátzy M. Terézia OSU is.

A Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézetének kápolnája (Kozma M. Melánia OSU: Orsolyiták Magyarországon. Róma, 1950. (Kézirat) Szent Orsolya Rend Irattára):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

Az tanintézet kápolnáját 1941. szeptember 14-én szentelte fel dr. Beresztóczy Miklós pápai kamarás. Az ünnepségen rész vett dr. Hóman Ottó fia, Hóman Bálint kultuszminiszter családjával és Győr város vezetése, valamint a város tanintézeteinek képviselői. A nőipari iskola az 1941/42-es tanévben fokozatosan ipari leányközépiskolává alakult át.

Az ipari leányközépiskola épületének méretei (A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-1941. iskola évről. Közreadja: Eőry M. Kamilla. Győr, 1940. p.73.):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

1942. április 22-én áldották meg az intézet előcsarnokában a felállított Szent József szobrot, amelyet dr. Ragats János pápai prelátus, püspöki helynök adományozott. A szobor G. Fekete Géza szobrászművész alkotása.

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

A leánylíceum és a tanítóképző intézet épületének méretei (A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1943-1944. iskola évről. Szerkesztette.: Schler M. Kunigunda. Győr, 1944. p.53.):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

1944. március 22-én az iskolaépületet teljes egészében lefoglalta a német katonaság hadikórház céljára. A tanítás ideiglenesen szünetelt. A német katonaság március 28-án hagyta el az épületet. A tanítás március 31-én befejeződött. A háború az intézetet sem kímélte, ugyanis a tanintézet kápolnája megsérült.

A II. világháború okozta károk a tanintézet épületében. A háttérben az internátus épülete (Lelőhely: Régi Győr Facebook-oldala):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

A bombázások alkalmával megsérült a tanintézet kápolnája (Lelőhely: Régi Győr Facebook-oldala):

https://www.facebook.com/regigyor/photos/a.221895821157362/222107211136223

A tanítás a háború után újraindult, s egészen 1948-ig tartott. Ekkor az egyházi iskolákat államosították. Az államosítást követően – 1949-től egészen 2003-ig – a tanintézetben a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskola működött. 1950-ben a tanintézet kápolnáját könyvtárként, majd raktárként használták, s az oszlopokat fehérre meszelték.

A második emeleti lépcsőfordulóban látható egy hatalmas freskó, amely Szent Angéla életének néhány jelenetét ábrázolja. A freskót Megyer-Meyer Antal képzőművészeti főiskolai tanár festette. Ezt a falfestményt 1948 után Párkányi J. Károly, a Rejtő Iskola akkori igazgatója egy vászonnal takarta el, s így megmentette a pusztulástól. Majd a rendszerváltás után Bandi István igazgató úr restauráltatta.

A második emeleti lépcsőforduló freskója (Magyar építőművészet 40. évfolyam 1941. szeptember 9. szám. Szerkesztette: vitéz Irsy László. Budapest, 1941. p.289.):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

A volt tanintézet 2003-ban újra egyházi fenntartásba került, s napjainkban itt működik a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ. A földszinten az óvoda, az első és második emeleten pedig a hat és négy évfolyamos gimnázium kapott helyet. 2010-ben helyreállították a régi tanintézeti kápolnát, a restaurálási munkálatokat Pfilf Éva festőművész végezte, az oltárkép Udvardy Erzsébet festőművész alkotása. 2020-ban kezdődött el az iskola teljes körű felújítása.

Kémiaóra a Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézetében (Lelőhely: Régi Győr Facebook-oldala):

szent-orsolya-rend-dr-homan-otto-tanintezete-gyor

Hálatelt lélekkel gondolok most a Szent Orsolya Rend azon nővéreire, akiknek áldozatos munkája és imádsága árán felépülhetett e méltán híres és modern tanintézet. Hiszen sokat tettek ők Győr városában a leányifjúság nevelése terén. S végezetül felsorolom azon szerzetes nővérek és világi tanárok nevét, akik utoljára az 1947/1948-as tanévben tanítottak a Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézetében.

Szent Orsolya Rend Leánylíceum és Tanítóképzőintézet

Püspöki biztos: dr. Ragats János pápai prelátus, pápóci prépost, székesegyházi kanonok
Igazgató: Magasi M. Franciska
Hitoktató: Tóth László
Tanárok: Csonka M. Evangelista, Fehér M. Gonzága, Hajzók M. Ermesztina, Németh M. Kalazancia, Schler M. Kunigunda, Tóth M. Jácinta, Varga M. Cecília
Világi tanárok: Horváth Dezsőné Kálmán Júlia, Kádárné Benes Zsuzsanna
Óraadó világiak: dr. Nagy Pál, dr. Szegedi László, dr. Szólás Rezső

Szent Orsolya Rend Ipari Leányközépiskola

Püspöki biztos: dr. Ragats János pápai prelátus, pápóci prépost, székesegyházi kanonok
Igazgató: Eőry M. Kamilla
Helyettes igazgató: Asbóth M. Ambrózia
Hitoktató: Kovács Kálmán
Tanárok: Csóka M. Norberta, Visi M. Ladiszla
Világi tanárok: özv. Orsovszky Jenőné Müller Anikó
Óraadók: Hajzók M. Ernesztina, Németh Bódog OSB
Világi óraadók: Fratrits Vilma, Kádárné Benes Zsuzsanna, Moharos Rudolf, dr. Nagy Pál, Sztankovics Józsefné Habala Ilona
Műhelyoktatók: György M. Manszvéta, Termann M. Klotild, Tóth M. Laurencia
Világi műhelyoktatók: Horváth Sára, Lang Anna

Pintér Tamás

Felhasznált irodalom:
A győri Szent Orsolya Rendi Ipari leányközépiskola és Nőipari iskola évkönyve az 1941-42. iskola évről. Szerkesztette: Eőry M. Kamilla. Győr, 1942.
A győri Szent Orsolya Rendi Ipari leányközépiskola és Nőipari iskola évkönyve az 1942-43. iskola évről. Szerkesztette: Eőry M. Kamilla. Győr, 1943.
A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1939-40. iskola évről. Közzétette. Eőry M. Kamilla. Győr, 1940.
A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-41. iskola évről. Közzétette: Eőry M. Kamilla. Győr, 1941.
A győri Szent Orsolya Rendi Tantóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve 1942-43. iskola évről. Szerkesztette: Schler M. Kunigunda. Győr, 1943.
A Szent Orsolya Rend győri Ipari leányközépiskolájának évkönyve 1943-44. iskola évről. Szerkesztette: Eőry M. Kamilla. Győr, 1944.
A Szent Orsolya Rend Líceumának és Tanítóképzőjének Évkönyve az 1943-44. iskola évről. Szerkesztette: Schler M. Kunigunda. Győr, 1944.
Győri Nemzeti Hírlap 1939.09.26. 4.évfolyam 223. szám. Győr, 1939.
Győri Nemzeti Hírlap 1940.09.22. 5.évfolyam 216. szám. Győr, 1940.
Győri Nemzeti Hírlap 1941.02.06. 6. évfolyam 27. szám Győr, 1941.
Magyar építőművészet 40. évfolyam 1941. szeptember 9. szám. Szerkesztette: vitéz Irsy László. Budapest, 1941.
Schmatismus Venerabilis Cleri Dioecesis Jaurinensis 1947. Jaurini, 1947.

Felhasznált képek:
A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-41. iskola évről. Közzétetté: Eőry M. Kamilla. Győr, 1941. Lelőhely
A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-1941. iskola évről. Közreadja: Eőry M. Kamilla. Győr, 1940. p.14. Lelőhely
Kozma M. Melánia OSU: Orsolyiták Magyarországon. Róma, 1950. (Kézirat.) A Szent Orsolya Rend Irattárának tulajdona.
A győri Szent Orsolya Rendi Nőipariskola Évkönyve az 1940-1941. iskola évről. Közreadja: Eőry M. Kamilla. Győr, 1940. p.73. Lelőhely
A győri Szent Orsolya Rendi Ipari leányközépiskola és Nőipari iskola évkönyve az 1941-42. iskola évről. Szerkesztette: Eőry M. Kamilla. Győr, 1942. Lelőhely
A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1943-1944. iskola évről. Szerk.: Schler M. Kunigunda. Győr, 1944. p.59. Lelőhely

A felhasznált képeket Kozma Endre (Régi Győr), Farkas Péterné szül. Pelényi Márta és a Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljárója, Matkovics Mária Emerica OSU nővér engedélyével adom közre.

A Várostörténti puzzle cikksorozat korábbi részei itt találhatók felsorolva.

2021.01.21